รายงานสถิติการให้บริการ,
รายงานประจำปี


สถิติที่น่าสนใจ,
สถิติการบริการด้านสุขภาพ


ระบบรับส่งรายงาน
ข้อมูลการบริการด้านสุขภาพ


ตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ
ตัวชี้วัดข้อมูลการบริการ

ระบบบริหารงานยุทธศาสตร์

โปรแกรมระบบบริหารงานยุทธศาสตร์ ระบบรายงานตัวชี้วัด

จัดทำโดย ศุนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม
more info

ระบบรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โปรแกรมระบบรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล

more info

ส่งข้อมูล OP indivual

โปรแกรมระบบรับส่งไฟล์ OP indivual

more info
 

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม

ศูนย์ประกัน

สำนักงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม

ศุนย์วิจัย

ข้อมูลวิจัย, ตรวจสอบรายชื่อ, ผลงานวิจัย
 
Enter your e-mail adress to receive a
report about latest news and additions.

Unsubscribe
Main Page        
Valid CSS information Valid XHTML Transitional
YouTube Blogger Twitter Facebook