โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ HSSD (Bureau of Health Service System Development) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งาน และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน ภายใต้กระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ โปรแกรมระบบรายงานด้านข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์, โปรแกรมระบบรายงาน0110 รง.5, โปรแกรมรายงานการตรวจประเมินศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์สุขภาพชุมชน, โปรแกรมรายงานระบบสารสนเทศและประเมินระบบบริการ, โปรแกรมรายงานตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส ดังนั้นสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานและเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ที่สามารถขเข้าดูข้อมูล และจัดการข้อมูลภายในระบบต่างๆได้ จึงต้องได้รับสิทธิ์ จากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นผู้เข้าใช้งานระบบ จึงต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องของตนเองเท่านั้น และทำการออกจากระบบเมื่อดำเนินการใช้งานระบบโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง

 

ระบบโปแกรมนี้ สามารถแสดงผลได้กับทุกโปรแกรมในการเรียกดูเว็บบร้าวส์เซอร์ และเพื่อการแสดงผมที่ถูกต้อง สำหรับการเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์พื้นฐานทุกเครื่อง จึงขอแนะนำให้ใช้งานระบบโปรแกรมนี้ผ่านเว็บบร้าวศ์เซอร์์ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไปสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลิขสิทธิ์ โดย สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี พ.ศ.2551
ทำการพัฒนาโดย บ.ดีซายน์ฟรายเดย์ จำกัด.

เวอร์ชั่นซอร์ฟแวร์ 2551/1